Politika privatnosti (Privacy Policy)


1. OPŠTE ODREDBE U VEZI SA OBRADOM LIČNIH PODATAKA

1.1 Ova politika privatnosti se primenjuje na sajt pod imenom domena www.general-climate.rs u vlasništvu General Climate DOO Novi Sad. Ova stranica sadrži informacije o tome koje informacije mi (administracija sajta) ili treća lica možemo dobiti kada koristite naš sajt.

1.2 Prilikom obrade podataka General Climate DOO Novi Sad se rukovodi sledećim principima:

 • obrada se vrši na zakonitoj i pravičnoj osnovi;
 • obrada je ograničena na postizanje konkretnih, unapred određenih i legitimnih ciljeva;
 • nije dozvoljena obrada koja nije u skladu sa svrhom prikupljanja ličnih podataka;
 • nije dozvoljeno spajanje baza podataka koje sadrže lične podatke, čija se obrada vrši u svrhe koje su međusobno nespojive;
 • obradi podležu samo lični podaci koji ispunjavaju svrhe njihove obrade;
 • sadržaj i obim obrađenih ličnih podataka odgovara navedenim svrhama obrade;
 • prilikom obrade ličnih podataka obezbeđuje se njihova tačnost, dovoljan broj i po potrebi relevantnost u odnosu na svrhe obrade ličnih podataka.

1.3. Na osnovu ove politike, General Climate DOO Novi Sad razvija interne propise kojima se utvrđuju procedure za obradu i zaštitu obrađenih podataka o ličnosti.

1.4. Lični podaci podrazumevaju svaku informaciju koja se direktno ili indirektno odnosi na određeno fizičko lice ili lice koje se može identifikovati (subjekat ličnih podataka).

1.5. General Climate DOO Novi Sad ne obrađuje posebne kategorije ličnih podataka koji se odnose na rasu, nacionalnost, politička uverenja, verska ili filozofska uverenja, zdravstveno stanje, intimni život, kao ni lične podatke o krivičnoj evidenciji subjekata ličnih podataka.

1.6. Obrada ličnih podataka u General Climate DOO Novi Sad se odvija ne duže nego što je potrebno za svrhe za koje se lični podaci obrađuju. Po dostizanju ciljeva obrade podataka o ličnosti, u slučaju gubitka potrebe za postizanjem ovih ciljeva, po isteku roka čuvanja ličnih podataka, obrađeni lični podaci se uništavaju.

2. PODACI PRIKUPLJENI POSETOM SAJTA

2.1. Lični podaci

2.1.1 Prilikom posete sajtu, lične podatke korisnik prenosi dobrovoljno, oni mogu uključivati: ime, prezime, patronim, brojeve telefona, imejl adrese, adrese za isporuku robe ili usluga, podatke o kompaniji koju korisnik predstavlja, poziciju u kompaniji koju korisnik predstavlja, nalozi na društvenim mrežama; polja obrazaca mogu zahtevati druge podatke.

2.1.2. General Climate DOO Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti u sledeće svrhe:

 • registracija kupaca na sajtu;
 • registracija korisnika na sajtu;
 • prodaja robe preko internet prodavnice i pružanje srodnih usluga;
 • pružanje usluga u vezi sa ugradnjom robe;
 • pružanje usluga u vezi sa isporukom robe;
 • organizovanje i sprovođenje reklamnih i marketinških aktivnosti za potrošače;
 • ispunjavanje obaveza predviđenih važećim zakonodavstvom.

Lični podaci se prikupljaju isključivo u svrhu pružanja usluga, komunikacije sa korisnikom ili druge aktivnosti korisnika na sajtu, kao i za slanje informacija korisnicima za koje su pristali da primaju.

2.1.3. Ne proveravamo tačnost datih podataka, međutim, ne garantujemo kvalitetno izvršenje porudžbina ili povratne informacije s naše strane u slučaju netačnih podataka. Međutim, General Climate DOO Novi Sad polazi od činjenice da Korisnik daje pouzdane i dovoljne Lične podatke, kao i da ih blagovremeno ažurira.

2.1.4. Podaci se prikupljaju putem obrazaca dostupnih na sajtu za popunjavanje (na primer, registracija, naručivanje, pretplata, ostavljanje komentara, povratnih informacija i drugo).

2.1.5. Obrasci instalirani na sajtu mogu da prenose podatke kako direktno na sajt, tako i na sajtove trećih strana (skripta usluga treće strane).

2.1.6. Takođe, podaci se mogu prikupljati putem tehnologije cookies (kolačići) kako direktno od strane sajta, tako i putem skripta usluga trećih strana. Ovi podaci se prikupljaju automatski, slanje ovih podataka može se sprečiti onemogućavanjem cookies (kolačića) u pretraživaču u kojem je sajt otvoren. General Climate DOO Novi Sad ne prikuplja podatke u svrhu sastavljanja „portreta“ korisnika u meri u kojoj to može značajno uticati na Vaša prava i slobode u skladu sa važećim zakonom.

2.2. Nelični podaci

2.2.1. Pored ličnih podataka, prilikom posete sajtu prikupljaju se i nelični podaci, njihovo prikupljanje se odvija automatski od strane veb servera na kome se sajt nalazi, pomoću CMS (sistema za upravljanje sadržajem), skripta nezavisnih organizacija, instaliranih na sajtu. Podaci koji se automatski prikupljaju uključuju: IP adresu i zemlju registracije, naziv domena sa kojeg ste došli kod nas, prelaze posetilaca sa jedne stranice sajta na drugu, informacije koje vaš pretraživač daje dobrovoljno prilikom posete sajtu , cookies (kolačići), beleže se posete i drugi podaci koje prikupljaju analitički brojači trećih strana, instaliranih na sajtu. Ovi podaci su nepersonalizovani i imaju za cilj poboljšanje korisničkog servisa, poboljšanje upotrebljivosti sajta, analizu posećenosti.

3. PRUŽANJE PODATAKA TREĆIM LICAMA

General Climate DOO Novi Sad ne sprovodi radnje u cilju otkrivanja ličnih podataka neodređenom krugu lica (tj. lični podaci se ne distribuiraju). General Climate DOO Novi Sad ne otkriva i ne daje lične podatke trećim licima bez saglasnosti nosioca ličnih podataka, dobijene u formi propisanom zakonom. Ne otkrivamo lične podatke korisnika kompanijama, organizacijama i pojedincima koji nisu povezani sa nama. Izuzetak su slučajevi navedeni u nastavku.

3.1. Javni korisnički podaci

Lični podaci korisnika mogu biti javno dostupni u skladu sa funkcionalnošću sajta, na primer, prilikom ostavljanja komentara može se objaviti ime koje je korisnik odredio, takva aktivnost na sajtu je dobrovoljna, i na taj način korisnik daje saglasnost na takvo objavljivanje.

3.2. U skladu sa zakonom

Informacije se mogu otkriti u cilju sprečavanja prevare ili drugih nezakonitih aktivnosti; u skladu sa zakonom i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i druge ovlašćene organizacije.

3.3. Za pružanje usluga, ispunjavanje obaveza

Korisnik je saglasan da se lični podaci mogu proslediti trećim licima u cilju pružanja usluga naručenih na sajtu, ispunjavanja drugih obaveza prema korisniku. Takvim licima pripadaju, na primer, kurirska služba, transportne i logističke organizacije, poštanske službe, usluge transporta tereta i druge organizacije koje pružaju usluge.

3.4. Usluge trećih strana, koje su instalirane na sajtu

Sajt može imati instalirane forme koje prikupljaju lične podatke drugih organizacija, u tom slučaju prikupljanje, čuvanje i zaštitu ličnih podataka korisnika vrši treća strana u skladu sa njihovom politikom privatnosti.

Prikupljanje, čuvanje i zaštita informacija dobijenih od treće strane vrši se u skladu sa ovom politikom privatnosti.

Deo ličnih podataka može biti dostavljen korisničkim centrima koji pružaju usluge pozivanja korisnika kao deo ankete o zadovoljstvu korisnika; ovlašćenim servisima koji pružaju usluge garantne i vangarantne popravke opreme; agencijama koje organizuju marketinške događaje, promocije, takmičenja.

4. ZAŠTITA PODATAKA

4.1. Preduzimamo odgovarajuće bezbednosne mere za prikupljanje, čuvanje i obradu prikupljenih podataka kako bismo ih zaštitili od neovlašćenog pristupa, modifikacije, otkrivanja ili uništenja, ograničavamo pristup ličnim podacima našim zaposlenima, izvođačima radova i agentima, stalno unapređujemo metode prikupljanja, čuvanja i obrade podataka , uključujući mere fizičke bezbednosti za suzbijanje neovlašćenog pristupa našim sistemima u skladu sa Uredbom (EU) 679/2016, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, pre svega Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS “, br. 87/2018 ), kao i u skladu sa Evropskom uredbom za zaštitu podataka o ličnosti, poznatijom kao GDPR (Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti).

5. VAŠE PRIHVATANJE USLOVA

5.1. Korišćenjem ovog sajta, potvrđujete da se slažete sa ovom politikom privatnosti. Ako se ne slažete sa ovom politikom, molimo vas da ne koristite naš sajt. Vaše dalje korišćenje sajta nakon izvršenih izmena u ovoj politici smatraće se kao prihvatanje promene.

6. ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

6.1. Politika privatnosti se ne odnosi na druge sajtove i ne odnosi se na veb-sajtove trećih lica koje mogu sadržati pominjanje našeg sajta i sa kojih se mogu napraviti linkovi ka sajtu, kao i veze sa ovog sajta ka drugim sajtovima na Internetu . Ne snosimo odgovornost za radnje drugih veb-sajtova.

7. PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

7.1. Imamo diskreciono pravo da ažuriramo ovu politiku privatnosti u bilo kom trenutku. U tom slučaju ćemo objaviti obaveštenje na glavnoj stranici našeg sajta. Preporučujemo korisnicima da redovno proveravaju ovu stranicu kako bi bili u toku svih promena u načinu na koji štitimo korisničke podatke koje prikupljamo. Korišćenjem sajta slažete se da ćete biti odgovorni za periodično pregledanje politike privatnosti i njenih promena.

8. KAKO NAS KONTAKTIRATI

8.1. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa politikom privatnosti, korišćenja sajta ili drugih pitanja vezanih za sajt, kontaktirajte nas na tel. +381 61 291 15 15 ili putem imejla info@www.general-climate.rs.

8.2. Obezbeđivanje ostvarivanja prava subjekata ličnih podataka sprovodi se kroz izvršenje zahteva dobijenih od strane fizičkih lica u General Climate DOO Novi Sad na adresu:

Poštanska adresa: 11070, g. Beograd, ulica Tošin Bunar 181A, L41

Adresa elektronske pošte: info@www.general-climate.rs